Our Program And Sanction Intake

PROGRAMS
 1. BAMS
 2. M.D.
INTAKE
 1. BAMS – 100
 2. M.D. – 23
 • Samhita – 4
 • Rachanasharir – 3
 • kriyasharir -2
 • Dravyaguna -1
 • Rasshastra & B.K. – 4
 • Swasthvrutta – 3
 • Agadtantra & V.A. – 3
 • Kayachikitsa – 1
 • Balrog – 2